De Nationale DenkTank 2017

Iedereen perspectief op werk

Stichting De Nationale DenkTank gelooft in de frisse blik van jonge denkers. Met een onafhankelijke blik, gedegen analyses en innovatieve ideeën wil zij de Nederlandse maatschappij vooruit helpen. Daartoe organiseert de Stichting jaarlijks een Nationale DenkTank waarin 20 tot 25 masterstudenten en promovendi, samen met expertdeelnemers uit het veld, gedurende vier maanden hun tanden zetten in een maatschappelijke uitdaging. Zij analyseren de grootste knelpunten en bedenken hier vervolgens oplossingen voor. Bovendien zoeken zij partijen die deze oplossingen ook in praktijk brengen om zo Nederland concreet vooruit te helpen. De onderzoeksvraag voor de Nationale DenkTank 2017 was:

‘Hoe zorgen we ervoor dat in Nederland in 2025 iedereen perspectief heeft op werk?’

 

 

Werk geeft niet alleen een inkomen, maar is ook belangrijk voor het betekenis geven aan het leven en betrokkenheid bij de maatschappij. Bij Nederland hoort een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen aan mee kan doen. Ook als je maar beperkt inzetbaar bent, een vak hebt gekozen dat verdwijnt of met een flexbaan ook gebruik wilt kunnen maken van sociale zekerheden.

We streven met elkaar naar een arbeidsmarkt die ondernemend is, waar talent benut wordt en waar samen en vanuit vertrouwen wordt gewerkt aan het beter maken van Nederland. Waar iedereen perspectief heeft op werk. Dat is in het belang van de samenleving als geheel.

‘Wij werken aan een inclusieve arbeidsmarkt voor Nederland’

De Nationale DenkTank 2017 werkte in vier teams met vier onderzoeksvragen. Ieder team kreeg een ‘profiel’ mee; een type werknemer/werkzoekende die exemplarisch is voor grotere vraagstukken die hierachter liggen. Twee deelvragen hebben betrekking op het toetreden tot de arbeidsmarkt en twee deelvragen hebben betrekking op duurzame inzetbaarheid van mensen (zie tekstblokken hieronder).

Het project is in december 2017 afgerond en bestond uit een analysefase, oplossingsfase en implementatiefase. In de analysefase zijn de grootste knelpunten onderzocht waarvoor in de oplossingsfase concrete en uitvoerbare oplossingen en ideeën zijn geformuleerd. Ten slotte startte de implementatiefase, waarin DenkTankers en partners oplossingen in de praktijk brachten. Tegelijk bouwt de Nationale DenkTank (nog steeds) aan een netwerk van alumni en partners die blijvend met elkaar samenwerken aan maatschappelijke vooruitgang.

De Nationale DenkTank doet onafhankelijk onderzoek en spreekt in korte tijd honderden experts, wetenschappers, jongeren, beleidsmakers, werkgevers, werknemers, zzp-ers en ondernemers. De Nationale DenkTank wordt gestimuleerd om buiten de kaders te denken en komt met originele ideeën en praktische oplossingen.

 

Talent en meer diversiteit voorop: Start analysefase

Inclusieve arbeidsmarkt

Bij het Nederland van morgen hoort een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen aan mee kan doen. Hoe verbeteren we het perspectief op passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals jongeren met een chronische aandoening?

Toetreding tot de markt

Hoe verbeteren we het perspectief op werk voor mensen die belemmeringen ondervinden in het (voor het eerst) toetreden op de arbeidsmarkt, zoals statushouders en jongeren met een migranten-achtergrond?

Flexwerk

Sociale zekerheden groeien onvoldoende mee om tegemoet te komen aan deze veranderende arbeidsmarkt. Hoe verbeteren we het perspectief op werk voor mensen met een flexibele baan, zoals praktisch geschoolde flexwerkers?

Toenemende automatisering

Hoe verbeteren we het perspectief op werk voor mensen wiens baan verdwijnt door robotisering of automatisering, zoals (oudere) administratief medewerkers?

De oplossingen van de Nationale DenkTank 2017 zijn onder andere:

DoneerJeNetwerk

We leven in een ‘netwerksamenleving’: de meeste mensen in Nederland vinden werk of stages door binnen hun eigen netwerk te zoeken, kopjes koffie te drinken met hun contacten, of via sociale media kanalen te connecten. Maar sommige mensen hebben geen toegang tot een groot, divers of relevant netwerk en hebben hierdoor moeite met het vinden van een plekje op de Nederlandse arbeidsmarkt. Via DoneerJeNetwerk kunnen mensen hun netwerk doneren aan een talent.

TalentenMapp

TalentenMapp is een doorbraak in de matching van werkgevers en geschikte kandidaten. Het is een centrale plek waar werkgevers alle relevante informatie vinden die nodig is om jongeren met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Het kan door alle betrokken partijen gebruikt worden en is niet instituut- gebonden. Jongeren hebben zeggenschap over dit dossier of wijzen een verantwoordelijke aan.

Taalbootcamp

Taalbootcamp helpt gemotiveerde nieuwkomers die op een intensieve manier kunnen en willen leren een kickstart te maken in Nederland. Taalbootcamp brengt kansrijke nieuwkomers in een periode van tien weken op taalniveau B1: het benodigde taalniveau voor het inburgeringsexamen. Ook koppelt Taalbootcamp partners aan deelnemers voor een vervolgtraject, bestaande uit een studie, stage- of werkplek.

Wat is werk

Wat Is Werk biedt 55-plussers perspectief op zinvol werk. De sollicitatieplicht voor 55-plussers in de bijstand wordt ver- vangen door de voorwaarde om vrijwilligerswerk op te pakken voor minimaal 10 uur in de week. De deelnemers worden verder volledig vrijgelaten in de keuze van vrijwilligerswerk, en dus de invulling van deze 10 uur. Zo bepalen zij zelf wat voor hun zinvol werk is.

AzCademy

AzCademy helpt nieuwkomers aan een baan. AzCademy faciliteert een werkplaats op het AZC. Dit door samen te werken met het COA, gemeenten, technische werkgevers en GeredGereedschap. Nieuwkomers worden begeleid bij het behalen van relevante diplomering voor de bouwsector, het machtig worden van vakjargon en het verwerven van kennis van de bedrijfscultuur.

Pinsioen

Pinsioen maakt het voor iedereen makkelijker om te sparen voor zijn pensioen. Met Pinsioen kun je op een eenvoudige manier (aanvullend) pensioen opbouwen. Een vast percentage van het bedrag dat je met een betaalpas pint of opneemt gaat naar een rekening voor je pensioen. Je kiest daarbij zelf met hoeveel procent je wilt sparen. Je pensioenrekening wordt beheerd door een beleggingsfonds.