ANBI-stichting

De Goldschmeding Stichting voor Mens, Werk en Economie (Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie)

De Goldschmeding Stichting voor Mens, Werk en Economie  (“de Stichting”) is opgericht op 19 mei 2015 en is gevestigd in Bussum (RSIN 855194376). Het emailadres van de Stichting is info@goldschmedingfoundation.org.

Doelstelling van de Stichting

De Stichting stelt zich ten doel “het bijdragen aan een betere wereld door middel van het stimuleren van initiatieven in het algemeen belang, die zich bezighouden met mens, werk en economie, in de ruimste zin”. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek, het organiseren van conferenties en de valorisatie van onderzoek. De Stichting wil ambitieuze plannen vanuit kennisinstellingen ondersteunen waar de samenleving en economie beter van worden. Het op een ondernemende wijze academische kennis de weg naar buiten laten vinden (samengebracht onder de term ‘valorisatie’) kan bijdragen aan het vernieuwen en duurzamer maken van de kenniseconomie en grote toegevoegde waarde hebben voor mens, maatschappij en bedrijfsleven. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Organen van de Stichting

De Goldschmeding Foundation kent een Raad van Toezicht, een Bestuur en een Curatorium. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de stichting en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid. Het Curatorium heeft tot taak om de wetenschappelijke standaard van de programma’s en projecten van de stichting te bewaken.

Raad van Toezicht 

Prof. dr. Frits Goldschmeding (voorzitter)

Prof. dr. Jan Peter Balkenende

Mr. Jacques van den Broek

Drs. Kitty Roozemond

Mr. drs. Herna Verhagen

Bestuur 

Drs. Piero Overmars (voorzitter)

Prof. mr. dr. Jaap Winter (secretaris)

Drs. Michiel de Wilde (penningmeester)

Curatorium 

Prof. mr. dr. Jaap Winter (voorzitter)

Prof. dr. Lans Bovenberg

Prof. dr. Govert Buijs

Prof. dr. Paul van Geest

Prof. dr. Stefan Stremersch

De leden van de Raad van Toezicht, het Bestuur en het Curatorium ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Wel worden reis- en verblijfkosten en overige onkosten – naar redelijkheid – vergoed. Aan de leden kan wel een – niet bovenmatig – vacatiegeld worden toegekend.

Middelen van de Stichting

Het vermogen van de Stichting wordt verkregen uit schenkingen.

Beheer van middelen

Het vermogen van de Stichting zal worden beheerd door het Bestuur van de Stichting

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De Stichting verleent financiële steun aan activiteiten die zijn ondergebracht in een beperkt aantal (meerjarige) Programma’s en (kortlopende) Projecten. In 2015 is met de Universiteit van Tilburg en met de Vrije Universiteit in Amsterdam een 5-jarige Leerstoelovereenkomst aangegaan. In voorbereiding zijn een aantal projecten voor wetenschappelijk onderzoek, die alle in 2016 in uitvoering zullen worden genomen. Verplichtingen die worden aangegaan kennen een maximale looptijd van 5 jaar, waarna eventueel verlenging mogelijk is. De werkwijze van de stichting is dat ze zelf actief projecten benadert en selecteert.